Skadeportal

- Portal for melding av skader

Om behandling av personopplysninger og datasikkerhet

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger er regulert av Lov om behandling av personopplysninger LOV-2018-06-15-38 og Forordning (EU) nr 2016/679. Du finner informasjon om personvern og behandling av personopplysninger på Datatilsynets hjemmeside link https://www.datatilsynet.no

De personopplysninger som vi innhenter dersom du bestiller forsikring er nødvendige for at vi skal kunne gi tilbud, administrere forsikringer, oppfylle selskapets avtaleforpliktelser og forøvrig kundenes ønsker. Opplysningene vil kunne bli benyttet for å vurdere og fatte beslutninger om forsikringers innhold og vilkårsutforming. Det kan utarbeides rapporter og markedsanalyser der grunnlaget er helt anonymisert.    

Dersom Norsk Forsikring AS har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet gjennom lovverket, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Norsk Forsikring AS har bl.a plikt til å gjennomføre visse kontrolltiltak regulert av Hvitvaskingsloven (Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering LOV-2018-06-01-23). Det er krav til spesielle kundetiltak overfor politisk eksponerte personer, deres familiemedlemmer og kjente medarbeidere - se Hvitvaskingslovens §18.


Innhenting av personopplysninger

Norsk Forsikring AS innhenter personopplysninger fra kunder i kraft av avgitt samtykkeerklæring og fullmakt i kjøpsportal for forsikring, og senere med hjemmel i forsikringsavtalen og vilkårenes bestemmelser, samt etter flere reguleringer gitt av norsk lov.

 

Helseopplysninger

For kjøp av enkelte forsikringsprodukter som bl.a dødsfallsforsikring og uføreforsikring forutsettes det at du gjennomfører helseprøving.

 

Behandlingsansvarlig og databehandler

Norsk Forsikring AS opptrer som databehandler på vegne av de forsikringsgivere som er leverandører til de enkelte forsikringsprodukter. Forsikringsgivere er behandlingsansvarlig etter Lov om personopplysninger.

Behandlingsansvarlig ivaretar personvernet til forsikrede og andre personer tilknyttet forsikringen (samlet benevnt som den ”Registrerte”). Alle personopplysninger som den Registrerte frivillig gir fra seg, vil bli behandlet i samsvar med de strengeste standardene for sikkerhet og konfidensialitet og i full overensstemmelse med alle gjeldende lover og regler vedrørende behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig samler ikke inn personopplysninger om den Registrerte utover informasjon den Registrerte frivillig gir fra seg, eller der den Registrerte gir fullmakt til selskapet slik at selskapet kan samle inn slik informasjon. Samtlige personopplysninger den Registrerte gir fra seg på denne måten, vil utelukkende bli brukt av selskapet og deres samarbeidspartnere i samsvar med formålet med innsamlingen.

Dersom opplysninger/dokumenter som sendes til selskapet inneholder informasjon som er unødvendig for saksbehandlingen, skal det etter artikkel 17 i Forordning (EU) nr. 2016/679 slettes eller sendes tilbake.

Personopplysninger du avgir lagres på en svært sikker måte. Data avgitt til våre systemer lagres krypert, og tilgangen til dine opplysninger er begrenset til særskilte medarbeidere i forvaltningen som har taushetsplikt.

Forsikringstaker ved kollektive gruppeavtaler vil også være behandlingsansvarlig for data om egne medlemmer/ansatte, (Artikkel 26 i Forordning (EU) nr. 2016/679: Felles behandlingsansvarlige.) Forsikringstaker har eiendomsrett til forsikringsporteføljen og kan si opp og/eller flytte denne etter avtalte regler etter bestemmelsene i forsikringsvirksomhetslovens §6-1 bokstav h jfr. § 6-5 første ledd.

Forsikringstaker vil periodisk bli bedt om å kontrollere at medlemmene fortsatt tilhører gruppen.

Ved opphør av avtalen bortfaller retten for Selskapet og Norsk Forsikring AS til å benytte registrerte opplysninger vedrørende forsikrede, med unntak av det som er nødvendig for å avvikle skadeoppgjør og oppfylle forpliktelser etter Forsikringsavtaleloven og øvrig lovverk.

Det er kun forsikringsgiver som har tilgang til sensitive opplysninger (Artikkel 9 i Forordning (EU) nr. 2016/679.

 

Reservasjon

I henhold til markedsføringsloven § 12 kan du reservere deg mot å motta markedsføring fra Norsk Forsikring As og våre samarbeidspartnere. 

 

Innsyn og retting

I henhold til Artikkel 15 i Forordning (EU) nr. 2016/679 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Den Registrerte kan benytte seg av sin rett til å få tilgang til, korrigere, komme med innvendinger mot eller slette personopplysninger (Artikkel 16 og 17 i Forordning (EU) nr. 2016/679 ) ved å skrive til Norsk Forsikring AS eller direkte til forsikringsgiver. Henvendelsen må inneholde polisenummer eller personnummer, samt være underskrevet av den Registrerte.

Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til Artikkel 16 i Forordning (EU) nr. 2016/679.

 

Oppbevaring og sletting

I henhold til Artikkel 6 og 9.2b)i Forordning (EU) nr. 2016/679 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for slettes.

Norsk Forsikring AS opptrer som databehandler på vegne av behandlingsansvarlig, og lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Fra 20. juli 2018 er det innført nye og strengere regler for personvern og behandling av personopplysninger.

 

Nyttige lenker:

 

Forsikringsgivere:

En oversikt over forsikringsgivere finnes på: http://www.norskforsikring.no

 

Om Datasikkerhet

Når du går inn på våre nettsider startes en sikker sesjon (SSL-kryptert) automatisk. Du kan forsikre deg om at sidene er kryptert (https) ved å klikke på hengelåsikonet som vises i din nettleser – den er som oftest plassert nederst i høyre hjørne eller i adressefeltet. Du skal da få se et sikkerhetssertifikat utstedt av VeriSign til http://www.norskforsikring.no.

Data avgitt til vårt fagsystem lagres på en sikker måte (krypert).

Sensitive data om skadesaker og helseopplysninger krypteres og lagres i Nets e-arkiv på en sikker måte. Tilgangen til disse opplysninger er svært begrenset, og kun for medarbeidere med særskilt fullmakt til å behandle disse.

Dersom du har gitt elektronisk samtykke vil du få e-post/SMS med varsel om nye forsikringsdokument til «Min Side». Du må logge deg inn med BankId eller passord for å kunne se dine personlige avtalebetingelser. 

Skadeservice

Norsk Forsikring AS registrer skaden, bekrefter skadesak og koordinerer videre behandling av skaden fra vårt skadeteam.

Les mer om Norsk Forsikring AS og forsikringsgiverne her