Skadeportal

- Portal for melding av skader


« Tilbake

Ofte stilte spørsmål om Sykeavbrudd


Hva dekker sykeavbruddforsikringen?

Forsikringen dekker etter vilkåret tap av omsetning i advokatselskap som skyldes sykdom eller legemsskade som rammer forsikrede i forsikringstiden.

Sykdommen/legemsskaden må medføre delvis eller fullstendig arbeidsuførhet. Omsetning i advokatselskap omfatter også omsetning i eiendomsmeglingsforetak som forsikrede direkte eller indirekte eier mer enn 50% av.

Du finner nærmere regler i forsikringsvilkåret (LINK)


Hva kan jeg få i erstatning?

Erstatning utbetales med et avtalt dagpengebeløp som angitt i forsikringsbeviset. Forsikringssum pr. dag gjelder i inntil 12 måneder eller 24 måneder, med fradrag for avtaltkarenstid som angitt i ditt forsikringsbevis.

Det kan være avtalt erstatning fra hhv. 50% eller 90 % sykemelding. Erstatning pr. dag graderes (reduseres) i henhold til sykemeldingsgrad.

Det er en forutsetning at utbetalingen av forsikringssummen ikke medfører en bedre økonomisk situasjon for forsikrede enn det som ville vært tilfellet uten forsikringstilfellet. Det er ikke anledning til å komme bedre ut økonomisk pr. dag ved bruk av forsikringen, sammenlignet med din omsetning pr. dag 2 siste regnskapsår

Du kan ikke få mer i erstatning pr. dag enn din gjennomsnittlige om omsetning pr. dag utregnet etter dine 2 siste regnskapsår i næring. Dersom du har høyere forsikringssum enn historisk omsetning vil det bli foretatt en avkortning (reduksjon) i skadeoppgjøret. Vi hensyntar også sykepenger/stønad du får utbetalt fra NAV og eventuelle reduksjon av dine faste utgifter i næring i sykepengeperioden dersom dette medfører en bedre økonomisk situasjon for deg.


Hva er forutsetningen for å være forsikret og kunne få erstatning?

Forsikringsavtalen og vilkåret sammen med søknadsskjema og forsikredes egenerklæring om helse utgjør grunnlaget for rettsforholdet mellom forsikrede og forsikringsgiver. Det som følger av forsikringsbeviset går ved motstrid foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Individuell Sykeavbruddsforsikring for medlem av Advokatforeningen gjelder for :

 • er selvstendig næringsdrivende advokater, eller
 • er advokater med eierandel i advokatfirma
 • er medlem av folketrygden, og
 • har rett til sykepenger fra folketrygden.


Er det unntak som IKKE gir erstatning?

Forsikringen omfatter ikke arbeidsuførhet som følge av:

 • Sykdom, lyte eller mén som det er tatt reservasjon for.
 • Sykdom, lyte eller mén som har vist symptomer de første 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft. Ved endringer som medfører høyere ytelser under forsikringen omfatter ikke endringen sykdom, lyte eller mén som har vist symptomer i de første 30 dager etter at endringen trådte i kraft.
 • Enhver form for psykisk lidelse i løpet av det første året etter at forsikringen trådte i kraft. Ett-års fristen gjelder ikke hvis det brått skjer en hendelse som gir en forbigående psykisk lidelse. Ett-års fristen gjelder ikke for den utvidete dekningen for psykologisk bistand og veiledning, jf. pkt. 5.1.
 • Sykdom eller legemsskade som er en følge av misbruk av alkohol, narkotiske stoffer, andre berusende midler eller medikamenter som selges mot resept.

 • Sykdom eller legemsskade som den forsikrede forsettlig har fremkalt. Forsikringsgiver er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling, jf. FAL § 13-8.

 • Sykdom eller legemsskade som skyldes frivillig deltagelse i slagsmål eller forbrytelse.

 • Direkte eller indirekte konsekvens av eller som følge av krig, invasjon, handlinger utført av utenlandske fiender, fiendtligheter (uansett om det er erklært krig eller ikke), borgerkrig, opprør, revolusjon, oppstand, militær eller sivil maktovertakelse. Dette gjelder også konfiskering, nasjonalisering, rekvisisjon, ødeleggelse av eller skade på eiendom ved eller under ordre fra noen regjering eller offentlig eller lokal myndighet.

 • Ethvert tap eller ødeleggelse av eller skade på eiendom overhodet som følge av radioaktiv forurensing eller kjernefysiske eksplosjoner. Dette innbefatter følgeskader, tap eller utgifter som er et resultat av ovennevnte.

 • Eventuelle rettslige forpliktelser av noen art som direkte eller indirekte er forårsaket av eller bidratt til av eller som følge av ioniserende stråling eller forurensning av radioaktivitet fra ethvert kjernefysisk brensel eller fra ethvert kjernefysisk avfall fra forbrenning av kjernebrensel de radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaper ved eksplosiv kjernefysisk sammenstilling eller kjernefysisk komponent av.


Opphør av forsikringen og dermed bortfall av retten til erstatning

Forsikringen opphører i følgende situasjoner:

 • ved utløp av det forsikringsår forsikrede fyller 70 år
 • dersom forsikredes advokatvirksomhet nedlegges,
 • dersom forsikrede blir helt eller delvis varig arbeidsufør,
 • dersom forsikrede ikke lenger er medlem av Den Norske Advokatforening
 • dersom forsikrede går konkurs eller mister advokatbevillingen.

Hvis nevnte forhold inntreffer etter at et forsikringstilfelle er inntruffet betales eventuell erstatning forsikrede har rett til, i inntil tre måneder etter opphøret eller hendelsen.

Utbetalingsperioden er likevel 12 eller 24 måneder dersom forsikredes advokatvirksomhet nedlegges som følge av sykdom eller legemsskade, som gir erstatning etter denne forsikringen. Det er da en forutsetning at forsikrede ikke har mistet advokatbevillingen eller meldt opphør av advokatvirksomheten før vedtak om suspensjon eller tilbakekall av advokatbevilling fattes. Retten til erstatning bortfaller når forsikrede ikke lenger har rett til ytelser fra folketrygden.


Klager og tvisteløsning

Klager vedrørende forsikringsavtalen og oppgjør under denne skal i første omgang rettes til selskapet:

Lloyd’s Insurance Company S.A
v/Norsk Forsikring AS
Lysaker Torg 5,1366 Lysaker

 

Tlf:

+47 454 92 900

E-post:

post@norskforsikring.no

Web:

www.norskforsikring.no

 

Klager blir registrert og håndtert i hht Lloyd’s Insurance Company S.A sine rutiner for klagehåndtering. Om enighet ikke oppnås, kan hver av partene bringe saken inn for Finansklagenemnda, jfr FAL §20-1

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

 

TIf:

23 13 19 60

Fax:

23 13 19 70

E-post:

post@finkn.no

Web:

www.finkn.no

 

Klagebehandlingstiltakene ovenfor berører ikke din rett til å påbegynne en rettsprosess eller en alternativ tvisteløsning i samsvar med dine rettigheter.

Finansklagenemndas avgjørelse er ikke bindende, og tvisten kan bringes videre inn for norske domstoler. Ved eventuelle tvister mellom partene, som har sitt utspring i forsikringen, skal søksmål anlegges der medlemmet bor eller ved Oslo tingrett/Forliksråd.

Hvis du har kjøpt forsikringen din på nett, kan du også klage via EUs plattform for elektronisk tvisteløsning (ODR). Nettstedet for ODR-plattformen er

Skadeservice

Norsk Forsikring AS registrer skaden, bekrefter skadesak og koordinerer videre behandling av skaden fra vårt skadeteam.

Les mer om Norsk Forsikring AS og forsikringsgiverne her