Skadeportal 

- Melde skade

NF - Advokatforeningen - Ny skade
Velg skadetype
Alle kriterier er ikke oppfylt
Informasjon om den som søker
Informasjon om næringsvirksomhet
Vedlegg
Erklæring
Oversikt før signering
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Velg skadetype
Jeg søker om:
Jeg søker om:

Sykeavbruddsforsikring (individuell)

Velg skadetype
*
 

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

For deg som er forsikret:

  • Kopi av dine sykmeldinger (del B eller kopi av elektronisk sykemelding) som viser diagnose, sykmeldingsgrad og første dato for sykmeldingsperioden.
  • Kopi av dokumentasjon for utbetaling av sykepenger fra NAV

Fra virksomheten:

  • Kopi av virksomhetens årsregnskap/næringsoppgave for de to siste år.

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Psykologisk konsultasjon betinger at du har henvisning til psykolog fra din lege/ fastlege.

 

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Kopi av sykemelding fra NAV med 100% sykemelding.

For å kunne behandle din søknad må du sende oss følgende dokumentasjon:

  • Du må ha klar dokumentasjon fra NAV som viser at du har vedtak om foreldrepenger og har fått minst 80 % foreldrepenger i 3 sammenhengende måneder.

 

 
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Psykologibistand
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Psykologibistand
1. Har du kopi av henvisning til psykolog fra din lege/fastlege ?
*
Etter forsikringsvilkårets pkt 5.1 kreves dokumentasjon i form av  henvisning fra forsikredes fastlege.
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Ekstern advokathjelp
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Ekstern advokathjelp
1. Er du 100% sykemeldt ?
*

Etter vilkårets pkt 5.2 må du være 100% sykemeldt.

2. Er du eneste eier i Advokatfirmaet ?
*

Dekningen gjelder kun forsikrede som er eneste eier.

3. Kan du dokumentere at du har kostnader for ekstern advokathjelp?
*
Utvidelsen omfatter dekning av kostnader til advokathjelp for forsikrede som er eneste eier av advokatselskap i den hensikt å hindre rettstap for klienter.  
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Sykdom/Sykemelding
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for omsetningstap/avbruddstap grunnet Sykemelding
1. Har du klar sykemelding(er) som angir første sykmeldingsdag, årsak til sykmelding, varighet, sykmeldingsgrad og hvem sykmeldingen gjelder for?
*

Du må ha kopi av sykemelding(er) klar for opplastning før du går videre med innsending av søknaden. Elektroniske sykemeldinger finner du ved å logge inn på https://www.nav.no/no/person

2. Har du dokumentasjon for utbetaling av sykepenger fra NAV?
*

Du finner bilag på utbetalte sykepenger på NAV. Du må ha kopi av bilagene klar for opplastning. Du finner dokumentasjon

på https://www.nav.no/no/person

3. Har du klar kopi årsregnskap/næringsoppgave for næringsviksomhet for de to siste regnskapsår ?
*

Vi må sjekke at din erstatning pr. dag fra forsikringen, ikke overstiger omsetning fra din næringsvirksomhet pr dag fra siste 2 år. 

Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for Premiefritak
Viktige sjekkpunkter før du søker om erstatning for omsetningstap/avbruddstap grunnet Premiefritak
1. Har du foreldrepermisjon i minimum 3 måneder?
*

Etter vilkårets pkt 5.3 kan det gis premiefritak så lenge forsikrede er i foreldrepermisjon og inntil 12 måneder.

2. Har du nødvendig dokumentasjon klar ?
*

Foreldrepermisjonen må ha en varighet på minimum tre sammenhengende måneder, og forsikrede må motta minst 80 % foreldrepenger fra NAV.

3. Har du vært forsikret i minst 12 måneder før foreldrepermisjonen ?
*

Det er en forutsetning at forsikrede har vært forsikret i Advokatforeningens sykeavbruddsforsikring i minst 12 måneder før foreldrepermisjonen begynner og fortsetter forsikringen etter at foreldrepermisjonen er over

dagens dato(skjult)
 

Skadeservice

Norsk Forsikring AS registrer skaden, bekrefter skadesak og koordinerer videre behandling av skaden fra vårt skadeteam.

Les mer om Norsk Forsikring AS og forsikringsgiverne her